THE ACHIEVER

The Achiever
(ผู้บรรลุหน้าที่ - ตัวอย่าง : George Washington)

เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีแรงขับเคลื่อนภายในตัวสูง เมื่อได้เริ่มลงมือทำสิ่งใด จะทำด้วยความตั้งใจ มีการวางแผนที่ดี ทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ มีเหตุผลกับทุกสิ่งที่เลือกทำหรือตัดสินใจ เป็นคนทำงานหนัก และไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรค จนกว่าสิ่งที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ จริงใจจนบางครั้งโดนมองว่าเป็นคนประเภท perfectionist

ถึงแม้จะทำอะไรหลายๆอย่างจนประสบความสำเร็จ แต่ก็แทบจะไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองซักเท่าไหร่ เพราะเค้ามีความเชื่อว่า “ถ้าตั้งใจจริงและทำงานหนักกับสิ่งใด สิ่งนั้นยังไงก็ต้องสำเร็จอยู่แล้ว”

ชีวิตส่วนตัวเป็นคนที่มองหาความเรียบง่ายแต่มั่นคงในชีวิต เป็นคนที่มีเทสต์ดี ชื่นชมในความสวยงามรอบๆตัว เป็นคนที่แสดงออกทางความร็สึกผ่านการกระทำมากกว่าคำพูด

กุหลาบที่สั่งได้มีทั้งหมด 10 สายพันธุ์

แสดงผลหน้าละ สายพันธุ์